Hicri yıllın başlangıcı:30 Ağustos 2019, Cuma

Bizleri Müslüman olarak yaratan, peygamber ve sahabe sevgisiyle donatan, Mevla Teâlâ’ya sonsuz hamt olsun. Âşıkların gözyaşları adedince, denizlerin damlaları adedinde, Salât ve selam Güzellerin en güzeline olsun.

Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed

Değerli okurlarım! Hicri 1-Muharrem–1441–31 ağustos–2019-cumartesi, günü. Fahri Kâinat Efendimiz (sav)' in Mekke’yi Mükerreme’den Medine-i Münevvere ’ye hicretiyle başlar.

Ancak takvim başlangıcı olarak bu tarih, Halife Hz. Ömer (r.a.) devrinde kabul edilmiştir. Ondan önce Arapların belli bir tarihi yoktu. Bazı önemli hadiseleri Hz. İbrahim'in ateşe atılışı, Fil vakası gibi, tarihe başlangıç olarak gösteriyorlardı.

Hicretten 16 yıl sonra dönemin halifesi Hz. Ömer bin Hat tabın (ra.) emriyle Medine-i Münevvere de bir meclis toplanarak, tarih meselesine bir çözüm bulunması istendi.

Bir takım teklifler sunuldu, ancak Hiçbirisi hüsnü kabul görmedi. Hz. Ali' (ra) teklifi ve mecliste bulunanların kabulü ile Sevgilinin hicreti, İslâm tarihinin başlangıcı oldu.

“Muharremin de bu yılın ilk ayı olması kararlaştırıldı.” Böyle bir uygulamanın konulmasına sebep olarak şu iki husus gösterilmektedir. Hz. Ömer (ra) halifelik devrinde ibraz edilen bir borç senedinde ödeme için vade tarihi olarak gösterilen Şaban ayının, geçen yılın mı yoksa gelecek yılın mı olduğu kestirilememişti.

Ayrıca aynı dönemde Basra valisi olan Ebu Musa el-Eş'arî'den gelen bir yazıda; Hilâfet makamından gönderilen kâğıtların hangisi önce hangisi sonra olduğu ve hangisinin hükmüyle hareket edilmesi gerektiğinin bilinmediği cihetle, bu sorunun acilen halledilmesi isteniyordu. Bu nedenlerle Hicret İslam tarihine başlangıç teşkil etmişti.

Hicrî-Kameri yıl, on iki aydır. İlk ayı olan Muharrem ile birlikte Recep, Zilkade ve Zilhicceye Araplar "eşhur'i hurum" adı verir ve bu aylarda savaştan ve anarşiden uzak dururlardı.

Tövbe Suresi’nin, 36.ayet-i kerimesinde, Mevla Teâla şöyle buyuruyor.  ”Muhakkak ki, Allahu Teâlâ katında ayların sayısı, Allah’ın gökleri ve yeri yaratmaya başladığı gündeki yazısında Allah’ın kitabında ay olarak on ikidir ki, bunlardan dördü haram olanlardır.” Bu aylar! “Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve recep” aylarıdır.

Bunlara eşhuru hurum (haram aylar) denilir. Bu aylarda yapılan isyanın günahı diğerlerinden daha şiddetli, ibadetin sevabı diğerlerinden daha Kıymetli olduğundan öbür aylardan daha fazla hürmet edilmesi lazım gelir..

Peygamberimiz (sav), Muharrem ayının "dokuz, on ve on birinci” günleri oruç tutmayı ashabına tavsiye etmişti.

"Ramazan orucundan sonra, tutulan oruçların en faziletlisi Allah'a izafet ile şereflendirilen Muharrem ayındaki oruçtur" (Riyazü's-Sâlihin,).

Hz. Ali (r.a.) şöyle rivayet etmiştir: Bir adam gelip Ya Resûlullah! Ramazan’dan sonra hangi ayda oruç tutmamı emir buyurursunuz? Efendimiz (sav) 

 “Eğer Ramazan’dan sonra oruç tutacaksan, Muharrem’de tut! O, Allah (c.c.) ait bir aydır. Onda bir gün vardır ki, bir kavmin tövbesini o gün kabul buyurdu, başka kavimlerin de tövbe ve niyazlarını o gün kabul buyurur” buyururlar. (Taç.)

Diğer hadislerde, Muharrem ayının onuncu gününe rastlayan ve pek çok önemli olayın cereyan ettiği "Aşure Günü’nde tutulan orucun, bir yıl önce işlenen hata ve günahların bağışlanmasına vesile olacağı müjdelenmiştir"

Ramazandan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz, gece namazıdır.” (Müslim,)

”Nafile oruç tutacaksan Muharrem ayında tut; çünkü o, Allah’ın ayıdır. O ayda bir gün vardır ki, O günde Allah geçmiş kavimlerden birinin tövbesini kabul etti. Yine o gün tövbe edenlerin günahlarını da affeder.” (Tirmizi)  

Muharrem ayının ilk gününü oruçlu geçiren kişiye elli senelik kefaret yazılır.  “Zilhiccenin sonuncu günü ile Muharremin ilk gününü oruçlu geçiren kişi geçen seneyi oruçla bitirmiş, gelecek seneyi de oruçla karşılamış olduğundan Allah-ü Teâlâ ona elli senelik kefaret yazar.” (Gunyet’üt Talibin)

Muharrem ayında üç gün oruç tutana her gün için 900 yıllık sevap yazılır

Allah Resülü (sav) buyurdu ki: Kim haram aylardan olan Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep’te üç gün oruç tutarsa, o kişi için 900 yıllık ibadet sevabı verilir.”

Muharremden bir gün oruca, 30 gün oruç tutmuş sevabı verilir..“Her kim Muharremden bir gün oruç tutarsa ona her güne karşılık 30 gün oruç sevabı vardır.” (age)

Haram aylarda bir gün oruç tutmak, diğer ayların tamamının oruçlu geçirmekten üstündür. Bu mübarek muharrem ayında diğer aylardan daha fazla oruçlu olmaya gayret edelim, muharrem ayını dolu dolu yaşamaya çalışalım.

Rabbim bu mübarek Muharrem ayı hakkımızda hayırlı eyle. İbadetlerimizi ve dualarımızı kabul eyle.

Müminlerin Hicri yılbaşı:1-Muharrem–1441–31 ağustos–2019-cumartesi.

Hicrî, aylar şunlardır.

1-Muharrem ………………………Ocak

2-Safer…………………………….Şubat

3-Rebiülevvel……………………...Mart

4-Rebiülâhir………………………Nisan

5-Cemâziyelevvel……………….Mayıs

6-Cemâziyelâhir………………..Haziran

7-Recep………………………..Temmuz

8-Şaban………………………..Ağustos

9-Ramazan………………………Eylül

10-Şevval……………………......Ekim

11-Zilkade………………………Kasım

12-Zilhicce……………………..Aralık.

Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed